Nieuwsbrief disclaimer

Deze publicatie is louter informatief en bevat geen investeringsadvies noch een aanbod, uitnodiging of aanbeveling om een financieel instrument aan te kopen of te verkopen of om een andere transactie aan te gaan.  Deze publicatie bevat mede informatie die door anderen dan Euronext is verstrekt.  Euronext doet geen aanbevelingen en geeft geen garanties met betrekking tot de diensten die worden aangeboden door de organisaties genoemd in deze publicatie, en ondersteunt of vertegenwoordigt die diensten niet, noch accepteert Euronext enige verantwoordelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke diensten. Euronext laat zich niet uit over de geschiktheid van investeringen voor u en raadt u aan onafhankelijk advies in te winnen met betrekking tot zulke investeringen. Personen die producten willen verhandelen die beschikbaar zijn op de Euronext markten of die dergelijke producten willen aanbieden aan derden wordt geadviseerd om vooraf hun juridische en regulatoire positie in het betreffende land te controleren en de daarmee gepaard gaande risico’s in kaart te brengen. Euronext is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige investeringsactiviteit van de organisaties genoemd in deze publicatie inclusief enig advies (investeringsadvies of anderszins) gegeven door die organisaties met betrekking tot Euronext’s producten en diensten. Euronext is niet aansprakelijk (behalve voor zover de wet dit verplicht) voor het gebruik van de informatie in deze publicatie. Euronext, haar medewerkers en vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor fouten of onvolkomenheden in deze publicatie. Tenzij hierna anders is bepaald, behoren alleeigendomsrechten en belangen met betrekking tot deze publicatie toe aan Euronext en ook alle andere rechten, inclusief, maar niet beperkt tot, octrooien, modellen, auteursrechten en (dienst)merken in verband met deze publicatie behoren toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronext niet worden verspreid of verveelvoudigd in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden gebruikt om afgeleide producten te maken (zoals vertalingen, aanpassingen of bewerkingen). Delen van deze presentatie bevatten materialen of informatie waarop auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden rusten. Uit de inhoud van deze presentatie of de opname van bepaalde inhoud in deze presentatie kan men geen toestemming afleiden om deze materialen van derden te gebruiken.

 

Euronext verwijst naar Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen en verwijzingen in deze publicatie naar Euronext omvatten elk van deze vennootschappen zoals passend in de context.

© 2015 Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.

 

Live.euronext.com - Markets Amsterdam

Live.euronext.com - Markets Amsterdam

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM