Algemene voorwaarden voor het bezoeken van de Amsterdam Exchange Experience

Click here for English version

 1. Je moet je bij het bezoek aan Euronext Amsterdam (hierna: de Amsterdam Exchange Experience) voorafgaand aan de rondleiding melden bij de receptie van de Amsterdam Exchange Experience.
 2. Je moet je voorafgaand aan de rondleiding legitimeren met een erkend legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Als je dit niet kunt of wilt, kunnen we je helaas niet toelaten tot de rondleiding.
 3. Medewerkers van Amsterdam Exchange Experience mogen je van (verdere) deelname aan een rondleiding uitsluiten wanneer zij daartoe aanleiding zien.
 4. Je moet je als een goede gast gedragen, zowel in houding, kleding (netjes gekleed) als gedrag. Uiteraard respecteer je de eigendommen van de Amsterdam Exchange Experience en zul je deze niet beschadigen of meenemen.
 5. Roken is in het gehele gebouw verboden.
 6. Eten en drinken zijn tijdens de rondleiding door de Amsterdam Exchange Experience verboden.
 7. Het nemen van foto’s is toegestaan. Je mag echter geen foto’s maken van de beursvloer.
 8. Indien noodzakelijk heeft het management van de Amsterdam Exchange Experience het recht een rondleiding af te lasten of af te breken.
 9. Het betreden van de Amsterdam Exchange Experience gebeurt op eigen risico.
 10. Behoudens in geval van opzet is de Amsterdam Exchange Experience noch haar medewerk(st)ers, rondleiders, of een andere direct of indirect aan de Amsterdam Exchange Experience verbonden persoon, aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die op enige wijze het gevolg is of verband houdt met deelname aan de Amsterdam Exchange Experience, tenzij en voor zover uitsluiting van wettelijke aansprakelijkheid niet geoorloofd mocht zijn.
 11. Amsterdam Exchange Experience is in ieder geval niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die direct of indirect het gevolg is van:
  1. Handelingen en invloeden van medewerkers en andere personen die werkzaamheden verrichten binnen de Amsterdam Exchange Experience alsmede andere gebruikers van het gebouw aan Beursplein 5.
  2. Het feit dat je je niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt.
 12. Amsterdam Exchange Experience is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van jouw persoonlijke eigendommen.
 13. Je mag geen tassen en andere door Amsterdam Exchange Experience aan te geven goederen meenemen tijdens de rondleiding. Je moet die voorafgaand aan de rondleiding in een kluisje opbergen. Je jas moet je voorafgaand aan de rondleiding ophangen in de garderobe van de Amsterdam Exchange Experience.
 14. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien is het besluit van het management van de Amsterdam Exchange Experience, een medewerker van de Amsterdam Exchange Experience of de rondleider bindend.

Live.euronext.com - Markets Amsterdam

Live.euronext.com - Markets Amsterdam

Discover our new Live Market website

 

LIVE.EURONEXT.COM